Zarządzanie a Business Intelligence

Zarządzanie a Business IntelligenceZarządzanie firmą a Business Intelligence.
W dobie gwałtownego rozwoju Internetu i równie intensywnego rozwoju technologii informatycznych, menedżerowie ciągle mają wybiórczą i cząstkową wiedzę o swoich firmach. Często nie mając obrazu całości muszą podjąć ważne decyzje w sposób intuicyjny.

Zauważyć tez można, że czasami nieumiejętnie korzystają z posiadanych informacji oraz ze informacje te są nieuporządkowane. Czynniki te sprzyjają rozwojowi BI w przedsiębiorstwach. Coraz częściej pada też pytanie nie, „po co?” tylko jak „skutecznie i sensownie” używać dostępnych rozwiązań. W branżach takich jak bankowość czy telekomunikacja, nowe technologie umożliwiają zdobycie trwałej przewagi nad konkurencją.

Zadania, jakie ma do wykonania kadra zarządzająca można podzielić na trzy obszary:

  1. Nadzór - wiąże się z podstawowymi działaniami związanymi z kierowaniem podwładnymi i kierowaniem podlegającymi procesami biznesowymi.
  2. Rozwiązywanie zadań, problemów dobrze ustrukturalizowanych (well-structured) - wiąże się z podejmowaniem decyzji rutynowych, powtarzalnych, takich gdzie nie jest konieczne rozpatrywanie każdego przypadku od początku. Opracowano do ich podejmowania ścisłe procedury. (np. ustalenie ceny sprzedaży przy znanym koszcie logistyki i cenie zakupu)
  3. Rozwiązywanie zadań, problemów źle ustrukturalizowanych (ill-structured) - wiąże się z podejmowaniem decyzji nieprogramowalnych dotyczących zwykle nowych spraw i podejmowanych w niepewności. W takich okolicznościach nie ma schematu postępowania i w związku z tym nieznane są następstwa podjętych decyzji. (np. podjęcie decyzji o przeniesieniu produkcji poza granice kraju).

Najczęściej zastosowanie BI ma miejsce w pierwszym i drugim obszarze. Jeśli chodzi o trzeci wymieniony obszar, choć uważany za najbardziej ciekawy jest on na etapie prób wsparcia metodami Business Intelligence. Żeby dobrze zrozumieć jak złożone jest to zagadnienie, należy dokładnie przeanalizować charakterystykę problemów dobrze i źle ustrukturalizowanych.