Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjnePostępowanie administracyjne ujmując w wąskim znaczeniu można określić jako procedurę administracyjną, natomiast w szerszym znaczeniu można powiedzieć, że jest to tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych im służbowo konkretnych podmiotów (administracyjne prawo formalne).

Po krótkim wyjaśnieniu czym jest postępowanie administracyjne przejdźmy do zasad.

1) zasada praworządności - organy administracyjne działają tylko na podstawie przepisów prawa i w zakresie jakie prawo przewiduje.

2) zasada prawdy obiektywnej - organy administracyjne muszą w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć materiał dowodowy przed wydaniem decyzji. Jeśli tego nie zrobią należycie wydana decyzja może być niesprawiedliwa i krzywdząca.

3) Zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli- organ administracyjny załatwiając sprawę musi uwzględniać interes społeczny i słuszny interes obywateli oczywiście w granicach wytyczonych przez prawo.

4) Zasada pogłębiania zaufania do organów państwowych - organy administracji muszą przeprowadzać postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie społeczne. Można to osiągnąć poprzez wydawanie sprawiedliwych i zgodnych z prawem decyzji.

5) Zasada informowania stron i pozostałych uczestników postępowania- organy administracji muszą poinformować w sposób wyczerpujący o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego ( uczestnicy postępowania muszą mieć pewność, że prawo nie zostało złamane w trakcie podejmowania decyzji ).

6) Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu - organy administracyjne zobowiązane są zapewnić czynny udział stroną w każdym stadium postępowania oraz umożliwić wypowiedzenie się im przed wydaniem decyzji.

7) Zasada przekonania - organy muszą wyjaśnić stroną jakimi przesłankami kierowały się przy podejmowaniu decyzji ( muszą podać przepisy prawne jakie są podstawą wydania decyzji i wykazać, że prawo nie zostało choćby w najmniejszym stopniu złamane ).

8) Zasada szybkości i prostoty postępowania- organy administracyjne powinny działać wnikliwie i szybko oraz posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy. Sprawy, które nie wymagają gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być załatwiane bezzwłocznie.

9) Zasada ugodowego załatwiania spornych spraw administracyjnych - sprawy sporne powinny być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organami administracyjnymi, a organ przed którym toczy się postępowanie powinien skłaniać ( przestrzegając przy tym prawo ) do zawarcia ugody.

10) Zasada piśmienności - Spory należy załatwiać w formie pisemnej, jednak jeżeli prawo nie stoi na przeszkodzie i przemawia to za interesem strony mogą być w formie ustnej.

11) Zasada dwuinstancyjności - postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że można się odwołać do sądu wyższej instancji jeżeli strona stwierdzi, że wydana decyzja jest niesprawiedliwa i narusza jego prawo.

12) Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych - decyzje, którym nie służy odwołanie są ostateczne ( można się odwołać tylko w przypadku, gdy odpowiedni organ stwierdzi, że prawo było naruszone i decyzja może być krzywdząca ).

13) zasada sądowej weryfikacji ( kontroli ) decyzji ostatecznych - odpowiedni uprawniony organ sprawdza czy decyzja ostateczna jest zgodna z prawem jeżeli stwierdzi, że tak od decyzji nie służy odwołanie, natomiast jeżeli stwierdzi, że prawo zostało jednak naruszone od ostatecznej decyzji można się odwołać.