Jak zarządzać swoimi pracownikami?

Jak zarządzać swoimi pracownikami?Odpowiednie zarządzanie zespołem pracowników przyczynić się może do efektywniejszej ich pracy oraz lepszej atmosfery, przekładającej się na wyniki. Wybór stylu kierowania uzależniony jest od decyzji kierownika lub menadżera.

Funkcja ta jest o tyle ważna, ponieważ to właśnie szef odpowiedzialny jest za pracę zespołu oraz osiągane przez pracowników konkretnych efektów. Style kierowania można podzielić różnorodnie, w zależności od czynnika, który jest dla nas w danym momencie istotny.

Pierwszy podział obejmuje styl autokratyczny, liberalny raz demokratyczny.

Styl autokratyczny

Szef stosująca styl autokratyczny jest szefem surowym i wymagającym. Kontroluje swoich pracowników oraz wymaga od nich jak najbardziej efektywnego wykonywania zadań. Wynika to z założenia, że człowiek z natury unika pracy i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jeśli nie podlega nadzorowi.

Styl liberalny

Szef liberalny postępuje odmiennie: nie sprawuje nadzoru nad podwładnymi, dając im pełną swobodę w pracy. Nie ingeruje w żaden sposób w ich działania, udzielając wskazówek jedynie wtedy, gdy zostanie o to poproszony.

Styl demokratyczny

Z kolei szef, stosujący styl demokratyczny, łączy w sobie zarówno bycie przełożonym wymagającym, jak i przyjacielskim. Z jednej strony oczekuje efektywnej pracy i jak najlepszego wywiązywania się z obowiązków, ale z drugiej, nastawiony jest na dialog i partnerstwo w pracy. Aktywnie włącza się w działania pracowników, służąc im radą, pomocą i doświadczeniem.

Interesujący jest również podział nie tyle na style kierowania, co na strategie, przyjmowane przez osoby zarządzające zespołem. Są to strategie nastawione na zadania oraz na ludzi.

Strategia nastawiona na zadania przypomina nieco styl autorytarny. Dla szefa najważniejsze są obowiązki, jakie mają pracownicy oraz środki, zapewniają realizację celów. Z kolei kierownicy i menadżerowie stosujący strategię nastawioną na ludzi na pierwszym miejscu stawiają pracowników. Ważniejsza niż realizacja celów jest dla nich dobra atmosfera wśród osób zatrudnionych, poprawne relacje na linii szef-pracownik oraz brak konfliktów w zespole. Istnieje również wiele postaw, jakie mogą przyjąć osoby, zarządzające zespołem.

Wyróżniamy, poza szefem-autokratą, liberałem i demokratą również szefów ugodowych, bardzo podatnych na wpływy zewnętrzne, biurokratów, kontrolujących swój personel, szefów otartych, nastawionych na rozwój swoich pracowników, jak i dezerterów, stosujących strategię unikową, uciekając tym samym od obowiązku kierowania zespołem. Jak nietrudno się domyślić, zarówno w przypadku stylów kierowania, strategii zarządzania zespołem, jak i typów szefów najistotniejszy jest odpowiedni ich dobór do sytuacji.

W momencie pracy pod presją czasu lub wystąpienia realnego zagrożenia, najbardziej optymalny okazuje się styl autokratyczny oraz strategia nastawiona na zadania. Z kolei w przypadku pracy nowej grupy i chęci zintegrowania pracowników, warto zdecydować się na strategię, nastawioną na ludzi i relacje partnerskie. Ta strategia sprawdza się również doskonale w przypadku jakichkolwiek problemów wewnątrz zespołu, jak i przyjęcia do pracy nowych osób, które chcemy wprowadzić w grupę. Dobry szef jest szefem elastycznym, potrafiącym dopasować styl kierowania zespołem do aktualnej sytuacji. Wyzbycie się schematów oraz poleganie na własnej intuicji jest niezwykle cenną cechą, którą powinna posiadać każda osoba, zarządzająca ludźmi.